Disclaimer

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Account: De klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van SkylarNET

1.2 Accountgegevens: De gegevens die SkylarNET verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.

1.3 E-mail adres: Een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.

1.4 Fair-use policy: Het redelijke gebruik door de klant van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het systeem, door SkylarNET nader te preciseren in aanvullende voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is.

1.5 Handleiding: Software en klantendocumentatie die SkylarNET gedurende de overeenkomst aan de klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem en het internet.

1.6 Homepage: Een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel - en introductiepagina van een website op het internet.

1.7 Klant: De partij die met SkylarNET een overeenkomst heeft gesloten.

1.8 Log-in procedure: De procedure voorgeschreven door SkylarNET teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.

1.9 Netiquette: De algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.10 Overeenkomst: De overeenkomst tussen SkylarNET en een klant op grond waarvan SkylarNET diensten ten behoeve van de klant worden verricht.

1.11 Schrijfruimte: Geheugenruimte die SkylarNET aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige SkylarNET diensten.

1.12 Systeem: Computer - en aanverwante apparatuur waarmee SkylarNET de klant toegang tot het internet verleent.

1.13 Website: Een of meerdere geïntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.

1.14 Verkeersgegevens: De overige gegevens die de klant genereert op de systemen van SkylarNET door van de SkylarNET diensten gebruik te maken.

1.15 SkylarNET: SkylarNET Solutions V.O.F.

1.16 SkylarNET Diensten: De diensten of opdrachten die door SkylarNET ten behoeve van klanten worden verricht.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SkylarNET en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 Alle door SkylarNET gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat SkylarNET een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant SkylarNET diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door SkylarNET mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is SkylarNET gehouden al hetgeen SkylarNET reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. SkylarNET kan een aspirant-klant om haar redenen weigeren.

2.3 SkylarNET is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 10.1,tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN VAN SKYLARNET

3.1 SkylarNET spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde SkylarNET dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2 SkylarNET kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de SkylarNET diensten.

3.3 SkylarNET onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij SkylarNET hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt SkylarNET zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem - op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks SkylarNET, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerd mailserver systeem. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door SkylarNET toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen;

    • Spamming: Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij SkylarNet. Auteursrecht: Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

Intimidatie: Het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.

Hacken: Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4.4 Onverminderd het in artikel 4.3 gestelde is het klanten toegestaan het systeem van SkylarNET te hacken. De klant die als eerste erin slaagt een positie te verwerven gelijk aan de systeembeheerder van SkylarNET, krijgt van SkylarNET zes maanden gratis een webhosting abonnement aangeboden, onder voorwaarde dat de desbetreffende klant uitlegt op welke wijze hij of zij geslaagd is in het hacken, hij of zij geen schade heeft toegebracht aan het systeem en aan andere klanten en hij of zij de privacy van andere klanten heeft gerespecteerd. Iedere klant geeft bij deze toestemming aan andere klanten onder voornoemde voorwaarden te trachten het systeem te hacken.

4.5 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij SkylarNET hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.6 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard - en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

4.7 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is SkylarNET bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de SkylarNET diensten informatie te verwijderen.

4.8 De klant geeft bij deze toestemming aan SkylarNET zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van SkylarNET welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account - als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor SkylarNET en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij SkylarNET hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

4.9 De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een (kopie van) het (geldige) identiteitsbewijs of uittreksel van de Kamer van Koophandel per post of fax naar SkylarNET sturen. SkylarNET beantwoordt deze verzoeken kosteloos en binnen 3 werkdagen per e-mail naar het account van de klant. De klant heeft tegen vergoeding tevens recht op beperkte inzage in de verkeersgegevens van het account. Het gaat hierbij om de inlogtijdstippen van het eigen account, tot maximaal 3 maanden voor het moment van aanvraag. Ook voor deze inzage is een kopie van een geldig identiteitsbewijs of uittreksel uit de Kamer van Koophandel vereist. SkylarNET beantwoordt deze verzoeken binnen 5 werkdagen per e-mail naar het account van de klant. SkylarNET vernietigt de paspoortkopieën onmiddellijk na gebruik. Bij sommige diensten bestaat de mogelijkheid tot inzage in het eigen dataverkeer, voor zover deze gegevens bekend zijn. Specifieke aanvullende voorwaarden hiervoor worden bij deze diensten apart bekend gemaakt.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

5.1 SkylarNET is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van SkylarNET. Met name is SkylarNET niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij SkylarNET of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van SkylarNET, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.

5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor SkylarNet voortvloeiende schade. 5.3 De klant vrijwaart SkylarNet tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.4 SkylarNet is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is SkylarNet in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens SkylarNet ontstaat.

ARTIKEL 6: SKYLARNET DIENSTEN

6.1 SkylarNet verleent voor toegang tot het systeem en het internet aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan de handleiding te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.

6.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend een fair-use policy, toegangsrecht en eigendomsrecht.

6.3 SkylarNet biedt klanten de mogelijkheid een homepage te openen. SkylarNet stelt hiertoe beperkte schrijfruimte beschikbaar. Bij exploitatie van een commerciële homepage of website, ter discretie van SkylarNet te bepalen, zijn daarvoor vastgestelde additionele vergoedingen verschuldigd. Indien SkylarNet in opdracht van een klant een homepage of website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten terzake van die homepage of website bij SkylarNet.

6.4 SkylarNet is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer of fair-use policy overschrijdt ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan SkylarNet de overeengekomen kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. SkylarNet zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de klant hiervan door SkylarNet op de hoogte is gesteld, effectueren. SkylarNet is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van SkylarNet levert voor partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

ARTIKEL 7: DIENSTEN VAN DERDEN

7.1 SkylarNet is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

7.2 SkylarNet verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en SkylarNet aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

8.1 SkylarNet neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op SkylarNet diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.

8.2 SkylarNet spant zich in klachten omtrent de SkylarNet diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de SkylarNet diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, door SkylarNet in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

8.3 SkylarNet spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door SkylarNet klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door SkylarNet klanten binnen 3 werkdagen naar het e-mail adres abuse@SkylarNet.nl sturen, mits vergezeld van de relevante log gegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.

8.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

ARTIKEL 9: BEHEER VAN HET SYSTEEM

9.1 SkylarNet is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door SkylarNet te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens SkylarNet ontstaat.

9.2 SkylarNet is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens SkylarNet ontstaat. SkylarNet zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

ARTIKEL 10: DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop SkylarNet de opzegging ontvangt.

ARTIKEL 11: ONTBINDING

11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met SkylarNet gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens SkylarNet te voldoen, is SkylarNet gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen SkylarNet dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat SkylarNet tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan SkylarNet verder toekomende rechten.

11.2 SkylarNet is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de SkylarNet diensten te staken indien de klant:

aan SkylarNet valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5; in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; surséance van betaling heeft aangevraagd; onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

ARTIKEL 12: PRIJZEN

12.1 De klant is afhankelijk van de te leveren SkylarNet dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

12.2 SkylarNet is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de webpagina's van SkylarNet. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art. 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

ARTIKEL 13: BETALING

13.1 De aan SkylarNet verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

13.2 Indien de klant niet binnen de termijn van art. 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van EUR € 11,35 tenzij SkylarNet aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan SkylarNet niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

14.2 SkylarNet heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SkylarNet haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Tijdens overmacht worden de levering - en andere verplichtingen van SkylarNet opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SkylarNet niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

ARTIKEL 15: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op elke overeenkomst tussen SkylarNet en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen SkylarNet en de klant.

15.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat SkylarNet een beroep op art. 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

INTERESSE
BEL/MAIL ONS!

KLANTEN OVER SKYLARNET

Bureau Beldman - Partner in communicatie Bureau Beldman - Partner in communicatie

SkylarNET: professioneel, behulpzaam en probleemoplossend. Dat zijn voor mij de kernwoorden die van toepassing zijn over het werk dat SkylarNET levert. ICT, computers en netwerken: het gaat erom dat je elkaar vertrouwt, op elkaar kunt rekenen. Met tevredenheid kijk ik terug op inmiddels vele jaren samenwerking. Of het nu mijn nieuwe computers zijn, mijn online werkplek of gewoon om even te sparren. Voor een communicatiebureau is ’in de lucht’ zijn essentieel. Toekomst, kom maar op!

 

Tim Beldman

Bureau Beldman

Lees meer testimonials »

CONTACT GEGEVENS